Hallingdal_ÅL_Hausttakkefest Ål Bygdamuseum 040916 foto Vibeke Hjønnevåg tillatt å publisere bilder av barna (97)

Opplevelser

Gjennom ulike arrangementer, temadager og utstillinger legger museet til rette for opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til både eldre og nyere tid.

Opplev museene

Alle museumsavdelingene i Hallingdal har en hovedvekt av bygninger og samlinger fra bondekulturen på 1700- og 1800-tallet. I tillegg finnes det bygninger og gjenstander fra skole, håndverk, industri og handel. Gjenstander fra nyere tid er samlet inn i forbindelse med ulike utstillinger. 

Flere av bygningene er rikt dekorert med rosemaling og andre malingsteknikker. Hallingdal er ett av distriktene hvor rosemaling var utberedt. Herbrand Sata, sønnene Nils og Embrik Bæra, Kristen Aanstad, Kitil Rygg og telemarkingen Knut Luraas er noen av dem som har malt blomsterornamenter, bibelske motiv, fantasidyr og vers på vegger og tak. 

På Nesbyen står et emigranthus fra 1882 som ble fraktet fra Nord Dakota til Hallingdal på 1990-tallet. I tilknytning til emigranthuset har også museet en samling av arkiv- og bokmateriale som forteller om den omfattende utvandringen som fant sted fra Hallingdal til Amerika på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. 

En av hovedattraksjonene til Stiftelsen Hallingdal Museum er Staveloftet fra ca. 1340, som i 1908 ble flyttet fra Ål til det tidligere Hallingdal Folkemuseum på Nes. Loftet er en av svært få profane middelalderbygninger i Norge.

I Hol er, foruten Hol Bygdemuseum, også fjellgarden Dokken i Sudndalen, som er en samling unike bygninger i sitt opprinnelige miljø. Skaga-gården på Gol står også på sin opprinnelige plass. Det samme gjør Hemsedal Bygdatun, og i stor grad Leksvol-gården på Ål Bygdamuseum. 

Hallingdal Museum har også billedkunst i samlingen. Tekstilkunstner Birgit Hagen (1912-2004)  fra Ål, ga hele sin produksjon til Hallingdal Museum. Ytteborg-portrettene, datert fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet, ble sammen med en rekke gjenstander gitt til Hallingdal Museum i 1951 av Fernanda Ytteborg, som takk for gode år i bygda.

Magne Galåen bosatt i Oslo, ga museet  i 2005 en stor del av sin produksjon; malerier med naturmotiv fra flere steder i Hallingdal. For øvrig består museene av bygninger som er tilflyttet museumsområdene.

Hallingdal_Dagalig

Dagali Museum

Dagali museum finner du midt i fjellbygda Dagali. Her er det bygninger og gjenstander fra Dagali, Skurdalen, Tunhovd og Uvdal.  Det meste er i Numedalstradisjon, siden Dagali helt fram til 1944 hørte til Uvdal kommune.

Museet er bygget opp som en gammel gård med ni ulike gårdsbygninger fra Dagali, de fleste fra 1700- og 1800-tallet. I tillegg finner du den gamle skolestua fra bygda og et utstillingsbygg med en gjenstandssamling. 

Dagali Museum var opprinnelig en privat samling. Lærer og fanejunker Gunnar Stensen, startet å samle gjenstander rundt 1900 og bygninger fra rundt 1920 og framover. Han bygget opp samlingen på sin egen gård, Fagerlund. I 1947 testamenterte han hele museet til bygda, og Dagali museumsforening ble stiftet for å drive det videre. 

Hver sommer stiller anerkjente kunstnere ut i Kjønaas-stabburet. Museumsdagen under Dagali-dagen midt i juli har blitt en hyggelig tradisjon. 

Hallingdal_gol_bygdemuseum

Gol Bygdemuseum

Gol Bygdemuseum er et flott turmål og tunet kan besøkes når som helst. Hverdager i juli måned er husene åpne for publikum. For grupper er det mulig å bestille omvisning til andre tider. 

Her står det en hallingstue, stabbur, låve, badstue, stølshus, bekkekvern og en gammel grendeskole. De eldste husene er fra slutten av 1600-tallet, de fleste fra tidlig på 1800-tallet. Innvendig finner du alt som ble brukt i det daglige stellet av både folk og dyr.

Gården Skaga ligger opp i dalsiden med utsyn over Gol sentrum. Du kommer hit ved å kjøre opp til Hallingdal Folkehøyskole. Gården er en av de eldste i Gol. Den siste bonden på Skaga overlot gården til Hallingdal Høyskolelag, som bygde folkehøyskole her i 1958. Det gamle tunet med innbo ble omgjort til et museum - med stue, loft, stolpehus, låve, stall med trev, ildhus og skåle.

Hallingdal_foss

Hallingdal Museum - Nesbyen

Hallingdal Museum Nesbyen, tidligere Hallingdal Folkemuseum grunnlagt av Landbruksdirektør Gudbrand Tandberg i 1899, er blant de eldste friluftsmuseene i Norge. Det var fram til 2004 distriktsmuseum for Hallingdal. Etter dette ble museet på Nesbyen administrasjonssenteret for Hallingdal Museum, som igjen er en del av Buskerudmuseet. 

På museumsområdet ved de maleriske fossene i Rukkedøla, finnes det 30 antikvariske bygninger og ca. 30 000 gjenstander fra hele regionen.  Bygningene kommer fra store deler av Hallingdal og forteller om bondekultur og næringsliv opp gjennom tidene. Staveloftet fra Ål ble bygd rundt 1340 og er i dag et av landets best bevarte ikke-kirkelige trehus fra middelalderen. 

På museet står også en annen sjeldenhet, Emigranthuset, et bolighus bygget i Nord Dakota i 1882 av den emigrerte ålingen Ole Svendsen Skrattegard. Ole var gift med Gro Nilsdatter f. Gudmundsrud fra Ål. De reiste nygifte til Amerika. Gro døde i 1878 etter den 10. barnefødselen på bare 16 år. Ole flyttet da fra deres farm i Iowa til Nord Dakota hvor han bygget huset du i dag kan se her. 

Andre bygninger man kan se på museet er blant andre Lie skole fra 1871, en utedo fra nedlagte Liodden jernbanestasjon, en seterbu bygget som årestue, revegård, Nes mølle og flotte rosemalte stuer. 

Gjennom året arrangeres ulike temadager ved museet; Markens Grøde, Jul på museet og Vinterdag. Hver onsdag fra slutten av juni til begynnelsen av august, vises gamle håndverkstradisjoner i husene og på museumsområdet. Den gamle landhandelen er åpen og tilbyr et variert utvalg av varer.  

Fortellerteatret Jenta i Staveloftet er inspirert av sagnet om jenta som overlevde Svartedauden innesperret i loftet på gården. Forestillingen vises i Staveloftet disse onsdagene. 

Energikilder i det gamle bondesamfunnet er museets aktivitetsområde hvor det finnes interessante oppgaver for folk i alle aldre. I en rolig arm av Rukkedøla er det laget et mini-fløtningsanlegg hvor barn i følge med voksne kan prøve seg som tømmerfløtere. Fløterhaker lånes ut i museumsbutikken, som for øvrig har et flott vareutvalg. I samme bygning kan du besøke den faste draktutstillingen og skiftende utstillinger. 

Nes Museumslag er av stor betydning for aktiviteten ved museet. Laget eide frem til 1999 Hallingdal Folkemuseum. Da ble museet en offentlig stiftelse og i 2004 inngikk det som en del av Stiftelsen Hallingdal Museum. Andre viktige samarbeidspartnere er Nes Husflidslag og Nes Historielag. 

Hallingdal Museum Nesbyen ligger i forlengelsen av  Gamle Nes.I dag et levende bomiljø, men også en vel bevart del av Nesbyens historie som senter for embetsstanden i Hallingdal. Ove Gude var noen år Sorenskriver her. Sønnen, Hans Gude, som da utdannet seg til maler i Dusseldorf, besøkte foreldrene flere ganger, både med og uten kunstnerkolleger.  Langs fossene i Rukkedøla fant de mange motiv, og reproduksjoner av noen malerier kan sommerstid sees langs den såkalte "Gudestien" som strekker seg langs museumsområdet og ned i Gamle Nes. 

Besøksadresse 

Møllevegen 18, 3540 Nesbyen
Kart til HALLINGDAL MUSEUM, NESBYEN 

Du kan se alle bygningene fra Hallingdal Museum - Nesbyen her på Digitalt Museum.

 

Hallingdal_Hemsedal-bygdatun

Hemsedal Bygdatun

Bygdetunet Øvre Løkji er en del av de eldste gårdene i Hemsedal. Det har sannsynligvis vært gård her siden folkevandringstid. Bygningene; stue, stoplehus, låve, fjøs, stall og smie skriver seg fra mellom 1642 og 1876. En badstue og ei forløe fra Grøndalen er satt opp utenfor selvet tunet, det samme med en stølsbu fra Lykkja. Tunet med hus og innbu gir et godt eksempel på hvordan det var på en gård i Hemsedal på 1600 - 1700–tallet og opp mot vår egen tid.  

Fra tunet går det en gammel stølsvei opp til Skoghorn. Dette er blitt en populær tursti som blant annet fører til Geiteberget, Storhøvde, og Skurvefjell.  

Kulturlandskapet som hører til gården, har stått nesten uendret gjennom århundrer. Steingjerder og rydningsrøyser forteller om slitet folk har hatt med å rydde dyrkingsjord i de bratte bakkene. Skogen har spist seg innpå dyrkningsmark gjennom flere tiår, men restaurering, skjøtsel og beite er i ferd med å åpne innmarka igjen. Kulturlandskapet på Øvre Løkji er av “særlig nasjonal interesse”. 

Besøksadresse 

Hemsedal Bygdatun, Øvre Løken, 3560 Hemsedal,
Kart til HEMSEDAL BYGDETUN 

Du kan se alle bygningene fra Hemsedal Bygdatun øvre Løkji her på Digitalt Museum

 

Hallingdal_hol_bygdemuseum

Hol Bygdemuseum

Hol Bygdemuseum, er et friluftsmuseum ved Hol kirke i Hallingdal, stiftet 1914. Museet har form av et gårdsanlegg, og har i tillegg en husmannsplass og en seter. Et par av stuene er rikt dekorert med rosemaling. Museet har også en brannsikker utstillingsbygning. En eldre fjellgard, Dokken i Sudndalen 20 km unna, inngår også i museet. Fra 2004 har museet vært en del av stiftelsen Hallingdal Museum 

Husene er fra ulike steder i Hol kommune, de fleste fra 1700 - og 1800 – tallet. Medregnet støl og husmannsplass er det til sammen 17 gamle bygninger.

Innhus står øverst i museumsgården:

  • Seterstue fra Sveingard.
  • Stasstue fra Nestegard - rosemalt av Kitil Rygg.
  • Kårstue fra Raunsgard- rosemalt av Kristen Ånstad.

Nedenfor står uthus

  • Stolpehus, loft, fjøs, låve og stall.
  • Ildhuset, smie og badstue står noe lenger unna pga. brannfare med slike hus.
  • Kvernhuset står også utenfor tunet, sammen med en stølsbu og en forløe 

Nedenfor tunet er det også en husmannsplass med 3 hus: stue, stolpehus og en låve med fjøs under. Disse 3 husene sto tidligere i Meiebakka i Mogrenda 

I tillegg har vi en utstillingsbygning med, blant annet, rosemaling og bygdedrakter. Hol bygdemuseum har en flott draktutstilling, som viser hvordan folk gikk kledd i Øvre Hallingdal før i tiden, i tillegg til gjenstander fra den gamle bondekulturen. 

Hol Bygdemuseum ble til som følge av interessen fra bygdefolket på et møte 8. november 1914. På møte lå det et tilbud om å kjøpe Nestegårdstua, og i 1917 ble denne overtatt av museet, der bygdefolket bidro med tilskudd i kjøpet. En plan ble lagt om å danne en gammel holingsgard med alt som hørte til. Museet ble først drevet av frivillige ildsjeler frem til 1973, da det ble kommunalt. Fra 2004 har samlingen Hallingdal Museum hatt ansvar for drifta. 

Hol Bygdemuseum har også en del hus andre steder i kommunen:

Dokken, i Sudndalen:
Hol kommune overtok Dokken i Sudndalen i 1959. Her står de gamle husene på samme stedet de ble bygd i åra 1795 – 1798: stue (loftstue), stolpehus, låve, fjøs, staller og ildhus. En gammel badstue ble kjøpt i tillegg etter at kommunen overtok gården. Smia er bygd i 1985, den er satt opp på gammeldags mur. Både loftstuen, fjøset og låven i Dokken er lafta av kløyvd tømmer. Sist på 1700 – tallet hadde de mye grovt tømmer i Sudnedalen 

I Hovet: Skolestue i Nord – Hovet, bygd i året 1880 – 1882, brukt til 1948, og en liten stue etter familien Øvrevollseie.  

På Øvremyro i Holet: Arresthus og stolpehus 

Gamlekirken: Tingstue, bygd rundt 1815, her kunne allmuen gå inn for å varme seg før og etter messen, og her danset ungdommene når det var bryllup.  

Prestestuen, bygd i 1844. Her bodde presten på embetsreisene til Hol (Hol var anneks til Ål hovedsogn fram til 1870). 

Besøksadresse 

Mogrendvegen 25, 3576 Hagafoss
Kart til HOL BYGDEMUSEUM 

Bygningene fra Hol Bygdemuseum finner du her på Digitalt Museum

 

Hallingdal_Ål_bygninger

Ål Bygdamuseum

Her kan man oppleve både natur og kulturhistorie. Det ligger landlig til i bakkene 1,4 km nord – vest for Ål sentrum og er omkranset av skog, åker, jorder, og gamle steinmurer med utsikt over Strandafjorden, SangefjellVestlia og sentrumsområdet. 

Museet her 32 gamle små hus; stoplehus, loft, fjøs, smie, bekkekvern, badstue, skolestue, og stølsbuer, samt små og store våningshus med og uten rosemaling.   

Aktiviteter som Moder Jord-dag, 17. mai sammenkomsturte-dag, slåttedag, miljødager, høsttakkefest og adventsarrangement er det mulighet å delta på.

På husmannsplassen har museet et kulturhistorisk aktivitetsområde med tema Mat frå jord til bord, som i hovedsak er et tilbud til skoleklasser. 

Grupper kan få omvisning også utenom åpningstid.