Portaasen_akademiet

Formidling

Portåsen – Wildenveys rike, noe for alle! En skoleutflukt til Portåsen er både en sosial opplevelse og et faglig supplement til undervisningen. Passer for både grunnskole og videregående skole. Gjennom et aktivt og modig arbeid skal vi bli synlige formidlere av poesi og lyrikk, og vi ønsker å stimulere til leselyst og skrivekløe. 

Skoleopplegg

I Wildenveys rike, er ordet fritt. På Portåsen, ønsker vi at du skal ta ordet. Grip det og begrip det, slik at du kan være med å skape både din og Portåsens mye historie. 

Lyrikk, lek og læring

For enkeltmennesket er ordet – i en rent kommunikativ betydning, på mange måter selve begynnelsen. Evnen til å gripe, og til å begripe, ordet, er retningsgivende for enkeltmenneskets mulighet til å manøvrere suksessfylt i eget liv. 

Lyrikk og poesi er gode språklige verktøy for å stimulere enkeltmenneskets iboende skaperkraft. Egenprodusert versekunst kan bidra til å åpne sansene for egen karakter og personlighet. På Portåsen vil vi tilrettelegge for språklige aktiviteter som utfordrer og utvikler barn og ungdoms språklige ferdigheter. 

Vi tilbyr både faste aktiviteter (den kulturelle skolesekken) og skreddersyr opplegg, ta kontakt med din skoles forespørsel på portaasen@buskerudmuseet.no

Et tilbud til barnehagene 

Gjennom en hektisk uke ønsker vi å tilby en rekke spennende tilbud til barn, pedagoger, fagpersoner og foreldre. Poesidagene skal planlegges og gjennomføres av en spennende gjeng engasjerte og dyktige medarbeidere som brenner for arbeidet. Tilbudet retter seg mot barnehager, ta kontakt hvis dette er noe for deg. 

Ungdomstrinnet DKS 

Lyrikken og diktet er en sjanger som ofte blir kalt for «den døde hylla» i biblioteket. Diktsamlinger ligger milevis utenfor bestselgerlistene, og kan se langt etter de beste utstillingsplassene i bokhandel. Dikt IX LIX vil forandre på noe av det støvete imaget. DIKT IX LIX skal gjøre det usynlige synlig. For dikt er mer synlig i omgivelsene enn en tror. Rap-artister er for eksempel blant vår tids viktigste forfattere for unge. Lyrikken og diktet er med andre ord synlig i andre tekst- og litteraturformer enn de en finner på papir og mellom to permer. 

Lyrikken og diktet er ikke minst velegna til å bli formidla via og på de nye digitale medieplattformene. Medieplattformer som unge er fortrolige med, og der unge har skapt nye språklige uttrykk innenfor sin egen kultur. Via SMS, chatte-tjenester og onlinespill, må de blant annet fatte seg i korthet og spisse budskapet. 

I denne timen er det lov for elevene å bruke mobil og egen pc. De skal få bruke mobilen som et skriveredskap. Og holde seg innenfor mobilen sine rammer for skriving. Ved hjelp av ulike visualiseringsøvelser kommer forfatter Erik Foynland til å inspirere elevene til å skape egne tekster innenfor diktsjangrer som haiku og prosadikt. Disse vil så bli bearbeida til SMS-poesi. 

Etter timen vil de ha mulighet til å sende inn dikta sine til Portåsen sin diktapplikasjon.

Birøkterdag på Portåsen – et tilbud til skoleklasser på 5.trinn

Tidsramme for skoleklassebesøk ca. 3 klokketimer 
Kostnader: Tilbudet er gratis. 

Portåsen har i samarbeid med Eiker birøkterlag etablert en lagsbigård på Portåsen som skal være et møtested for erfarne birøktere – og for dem som bare vil ha et lite innblikk i bienes fantastiske verden. 

Bigården er også en demonstrasjonsbigård og i 2016 var ca 250 skoleelever fra fire skoler der og alle fikk forut for besøket skoletime om bienes liv. I 2017 er dette tilbudet utvidet til alle skolene i Nedre Eiker (5.klassetrinn) med undervisningstime og birøkterdag på Portåsen i mai-juni,uke 22/23 

I undervisningstimen vises bl.a en kortfilm om “Bienes liv” og en erfaren birøkter forteller og viser fra sitt liv med birøkten. Dagen på Portåsen er det praktisk birøkt med blant annet istandsetting av rammer og merking av bier og gruppevis besøk og demonstrasjon ved bikubene. 

Alle får låne beskyttelsesdrakter. Om noen har kjent allergi for bistikk må det opplyses. Portåsen er utstyrt med medisin mot insektallergi. 

I forbindelse med besøket i bigården er det mulig å tilrettelegge andre aktiviteter på Portåsen. Omvisninger, natursti mm. kan organiseres etter nærmere avtale.

Ta kontakt
E-post:
portaasen@buskerudmuseet.no

Etterarbeid 

Litteratur og Kunnskapsløftet
Formidlingen kan gjerne knyttes opp til følgende kompetansemål i Kunnskapsløftet:
 

Norsk
*planlegge og gjennomføre en undersøkelse av hvordan barn og unge bruker språk i eget nærmiljø og hvordan språk brukes ulikt av ulike aldersgrupper ; *presentere ordspråk og billedlige uttrykk på norsk og sammenlikne med andre språk, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter ; *gjøre rede for språklige virkemidler i moderne kommunikasjonsformer og bruke disse i egen tekstproduksjon ; *utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon. 

Produsent:
Buskerud fylkesbibliotek, i samarbeid med Portåsen 

Idé/opplegg:
Jon Mihle og Erik Foynland 

Vi tilrettelegger også aktivitetsprogram på individuell (skole)forespørsel.

Send inn din henvendelse til
E-post: portaasen@buskerudmuseet.no