Labrodagen 2015-143

Besøk oss

Besøksinformasjon

Labromuseene er et svært spennende område, som tilbyr en rekke varierte utstillinger og opplevelser. Ved et besøk her kan du i tillegg til utstillinger i Labromuseene, se kunstutstillinger i Galleri Labro, leke i aktivitetsområdet, eller slappe av og nyte omgivelsene på Labro-kaféen.

labrooo

Åpningstider

22.06 – 11.08:
Alle dager kl. 11.00 – 17.00
 

17.08 – 25.08:
Lørdager og søndager kl. 11.00 – 17.00
 

Vi tar imot bestillinger på omvisninger, send forespørsel til: laagdalsmuseet@buskerudmuseet.no

Billettpriser

Voksen:                         kr. 100,-
Barn:                              kr. 50,-
Honnør/Student:        kr. 70,-
Familie:                         kr. 250,-

Labrokaféen 

Se Labro-kaféens Facebook side for åpningstider, oppdateringer og varer.

E-post: labro-kafeen@hotmail.com
Telefon: 417 67 899

IMG_2551

Aktivitetsområdet 

På aktivitetsområdet har Vassdragsmuseet bygget modeller av gamle innretninger drevet av vannkraft. Her finner man blant annet en kvern, en stampemølle, et stangfelt og en vannpumpe. 

Galleri Labro

Her finner du vekslende kunstutstillinger.

E-post: ylass@online.no
Telefon: 32 76 63 46
Hjemmeside: www.labro-art.no

IMG_2514

Om oss

Labromuseene består av Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtingsmuseum og Norsk Vegmuseum Region Sør/Buskerud.  Navnet Labro betyr ”Brua over Lågen” og ligger sør for Kongsberg i de naturskjønne omgivelsene ved Labrofossen.

Vassdragsmuseet har tilholdssted i Labro kraftstasjon, og er et spesialmuseum med nærings- og kulturhistorien langs Numedalsvassdraget som hovedtema. Fløtingsmuseet ligger i Damhuset, og viser hvordan skogsdriften og tømmerfløtingen i Numedalsvassdraget foregikk. Vegmuseet  har i dag et mål om å presentere veghistorien i Region Sør.

Labro-området har også en spennende forhistorie; gravhauger viser at det har vært mennesker her helt siden bronsealderen. Nedenfor fossen ligger også et fortidsminne fra bronsealderen, som er enestående på denne kanten av landet - Olsberget, et svaberg med helleristningsfelt.

På aktivitetsområdet er det rom for læring og lek. Her har Vassdragsmuseet bygget modeller av gamle innretninger drevet av vannkraft. Hvert år arrangeres også aktivitets- og opplevelsesdager for store og små, som Labrodagen og Labrotorsdagene.

Velkommen til et innholdsrikt besøk!

Ole Jacob jobb 079B

Historien til Labromuseene

LK 50876

Labromuseene blir til

Etter at Labromuseene, Norsk Vassdragsmuseum og Numedalslågens Fløtningsmuseum ble åpnet i 2000, ble Labromuseene utvidet med Norsk Vegmuseum Labro i 2002.

Etter 2002 er det også etablert følgende virksomheter på Labro: Labro-kaféen og Labro Atelier. Høsten 2006 ble det også etablert en kunstorganisasjon på Labro, under navnet Labro Art. I 2008 plantet godseier Thomas Fearnley Labros nye tuntre ”Fearnley-eika” i Labroparken (publikums aktivitetsområde).

Labrostallen ble restaurert til kunstgalleri i 2009 og åpner 2010 offisielt som et kunstgalleri for profesjonelle kunstnere.

Labro kraftstasjon

Norsk Vassdragsmuseum ble offisielt åpnet av forskningssjef Per Einar Faugli i NVE med H.K.H. Kronprins Haakon Magnus til stede i juni 2000. Museet er lokalisert i Labro kraftstasjon. Denne kraftstasjonen er tegnet av Herman Major Backer og var ferdig i 1910. Den ble bygget av Labro Træsliberi, men ble raskt kjøpt av Drammen kommune som drev den videre gjennom Drammen Elektrisitetsverk.

I januar 1994 raste langveggen og taket i maskin-salen på kraftstasjonen. Eieren, Drammen Kraft AS (nå EB Kraftproduksjon), måtte da ta stilling til hva man ønsket å gjøre med bygningen. Valget stod mellom å rive eller å gjenreise bygningen. Det var uansett ikke lenger aktuelt å bruke kraftstasjonen til kraftproduksjon og man fant derfor at fremtidig bruk av bygningen var begrenset til museal virksomhet.

I et samarbeid mellom Drammen Kraft og Lågdalsmuseet fant man at området og kraftstasjonen var godt egnet til et vassdragsmuseum. Etter at finansiering var på plass ble det besluttet at bygningen skulle gjenreises.

Ansatte

Lågdalsmuseet og Labromuseene

_EDS4409

Lågdalsmuseet og Labromuseene

Ole Jacob Cranner

Seksjonsleder

cranner@buskerudmuseet.no

Tlf: 959 93 357

_EDS4339

Lågdalsmuseet og Labromuseene

Mette Martinsen

Museumsmedarbeider -

administrasjon

martinsen@buskerudmuseet.no

Tlf: 32 73 34 68

 

_EDS4399

Lågdalsmuseet og Labromuseene

Anette Opheim

Museumspedagog

opheim@buskerudmuseet.no

Tlf: 404 71 503

Untitled-1

Lågdalsmuseet og Labromuseene

Per Øyvind Østensen

Konservator

ostensen@buskerudmuseet.no

Tlf: 958 05 638

_EDS4347

Lågdalsmuseet og Labromuseene

Knut Rogstad

Museumshåndverker -

driftsleder

rogstad@buskerudmuseet.no

Tlf: 917 08 328

_EDS4354

Lågdalsmuseet og Labromuseene

Thorleif Karlskov Moos

Museumshåndverker

moos@buskerudmuseet.no

Tlf: 32 73 34 68

Venneforening

Tømmerrennas venner

Tømmerrennas venner ble stiftet i 2019. Formålet med foreningen er blant annet å bevare tømmerrenna på Labro.

Tømmerrenna ved Labro er bare ett av mange fløtningsminner langs Lågen, og "Tømmerrennas venner" vil prøve å ha ha bred oppmerksomhet mot fløtningshistoria i denne delen av vassdraget vårt. Numedalslågens fløtingsmuseum inngår som et viktig element i dette arbeidet. Tresliperiets og fløtningens historie er tett knyttet sammen. Labrofossen er et kunsthistorisk ikon, og vi ser for oss hele Labro-området som en viktig kulturhistorisk arena i åra framover. Enda viktigere enn i dag.

tommerrennasvenner

Vil du bli medlem?

Leder og kontaktperson:
Bård Engelstad
Telefon: 928 37 820

Medlemskontingent: 100 kr

Tømmerrennas venners facebookside

Vedtekter

§ 1 Formål 

Tømmerrennas venner ble stiftet 27. august 2019. Foreningens formål er å arbeide for å bevare tømmerrenna på Labro. Foreningen skal også, på egen hånd og  i samarbeid med Labromuseene, innhente, dokumentere og formidle kunnskap om tømmerrenna og andre fløtingsinnretninger og kulturminner knyttet til Numedalsvassdraget og gjøre dem tilgjengelige for allmenheten.

§ 2Medlemmer

Enkeltpersoner, familier, lag og foreninger kan være medlemmer. Kontingenten fastsettes på årsmøtet.

§ 3 Styret

Foreningen ledes av et styre på tre medlemmer. Styrerepresentantene velges blant foreningens medlemmer. En av de fast ansatte ved Labromuseene kan være til stede på styremøtene som observatør og skal da fungere som referent.

§ 4 Kontingent, økonomi

Kontingent, gaver og andre inntekter disponeres av foreningens styre. Midler kan brukes til drift av foreningen og dens formål. Styrets leder har foreningens signatur. Leder og kasserer disponerer foreningens konti.

§5 Årsmøte

Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned.

§ 5.1 Innkalling

Styret er ansvarlig for å innkalle til årsmøte. Skriftlig innkalling sendes med minst frie ukers varsel til samtlige medlemmer. Innkalling vedlegges saksliste, årsberetning, revidert regnskap og det varsles om muligheten om å melde innkomne saker til årsmøtet.

§ 5.2 Innkomne forslag

Foreningens medlemmer kan melde saker til behandling på årsmøtet. Disse må være meldt innen fristen på to uker, som skal varsles i innkallingen. Dersom forslagets innhold tilsier at medlemmene skal kjenne saken før behandling på årsmøtet, plikter styret å sende dette ut snarest, og senest innen uken før årsmøtet. Dersom saken ikke krever slik forhåndsvarsling kan saken legges frem i møtet.